portretrechten
disclaimer & privacy

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website Portretrechten.be. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Portretrechten.be zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Portretrechten.be niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Portretrechten.be garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Portretrechten.be wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer Portretrechten.be links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Portretrechten.be worden aanbevolen. Portretrechten.be aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Portretrechten.be niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op Portretrechten.be worden getoetst aan een aantal criteria.

Portretrechten.be eist geen intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze website aangeboden tekstuele informatie. Het is volledig toegestaan de teksten op deze website te kopiëren, te downloaden of openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen. Hier is geen voorafgaande schriftelijke toestemming voor vereist (maar erkenning is leuk). Het doel van deze website is informeren, vandaar dat verspreiden van de inhoud iedereen ten goede komt.

Op afbeeldingen geldt wel het portretrecht en auteursrecht, dus om die te gebruiken heb je wel voorafgaande schriftelijke toestemming nodig.

Portretrechten.be behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Antwerpen.

laatste aanpassing: 16/06/2019

Privacy

Portretrechten.be hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en dat je privacy wordt gerespecteerd. We willen heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Portretrechten.be houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met name het inschrijven voor de nieuwsbrief of contactopname
  • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren


De enige data die we van jou als bezoeker van Portretrechten.be kunnen bezitten, is je e-mail adres na inschrijving van de nieuwsbrief. Als Portretrechten.be zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of de uitoefening van je rechten, kan dit via contact@portretrechten.be